Liên kết websites

Thống kê truy cập

Trang chủ » Từ Thiện » Cộng đồng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2015 (từ tháng 12/2014 đến hết ngày 01/10/2015 )

https://www.facebook.com/groups/FunnyClubILoveKonTum/permalink/944471895623348/

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2015
(từ tháng 12/2014 đến hết ngày 01/10/2015 )

I. Các chương trình đã thực hiện:
1. Chương trình “ Áo ấm mùa đông 2014 ” tháng 12/2014
- Địa điểm: xã Đăk Man, huyện ĐăkGlei, tỉnh Kon Tum
- Kinh phí thực hiện: 13.310.000đ
- Đối tượng thụ hưởng: khoảng 400 em thiếu nhi; 20 trẻ khuyết tật và trẻ mồ côi; 100 em học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học 2014 trên địa bàn xã.

2. Chương trình “ Tết sẻ chia yêu thương 2015 ” tháng 1/2015
- Địa điểm: xã Đăk Man - huyện ĐăkGlei; xã Pô Kô - huyện Đăk Tô; xã Ngọc Réo - huyện Đăk Hà; thôn Plei Trum – Đăk Choãh – P. Ngô Mây. 
- Kinh phí thực hiện: 80.000.000đ
- Đối tượng thụ hưởng: 600 hộ nghèo và đặc biệt khó khăn trên địa bàn 04 xã.

3. Chương trình “ Tết yêu thương 2015 ” tháng 2/2015
- Địa điểm: Trung tâm văn hóa và triển lãm tỉnh Kon Tum.
- Kinh phí thực hiện: 45.900.000đ
- Đối tượng thụ hưởng: 800 trẻ mồ côi, trè khuyết tật và các em học sinh có thành tích tốt trong học tập của Trung tâm BTXH và 06 các cơ sở nuôi nạy trẻ khuyết tật Vinh Sơn.

4. Chương trình “ Sẻ chia yêu thương 04 ” ngày 01/6/2014
- Địa điểm: xã Măng Ri – huyện Tumơrông.
- Kinh phí thực hiện: 16.950.000đ
- Đối tượng thụ hưởng: 600 em thiếu nhi; 20 trẻ khuyết tật và trẻ mồ côi; 100 em học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học 2014 - 2015 trên địa bàn xã

5. Chương trình “Tiếp bước truyền thống anh hùng” 8/8/2015
- Địa điểm: thôn Konrờbàng – xã Vinh Quang – tp. KonTum
- Kinh phí thực hiện: 13.200.000đ
- Đối tượng thụ hưởng: 500 em thiếu nhi trên địa bàn xã; 20 hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn; 100 em học sinh có thành tích tốt trong năm học 2014 - 2015.

6. Chương trình “ Đêm hội trăng rằm 2015” tháng 9/2015 
- Địa điểm: xã Đăk Kôi, huyện Kon Rẫy, KonTum
- Kinh phí thực hiện : Tiền mặt 62.500.000đ
- Đối tượng thụ hưởng: Tặng 650 xuất quà Trung thu cho 650 em thiếu nhi trên địa bàn xã và quà cho các trẻ khuyết tật, trẻ mồ côi, trẻ có thành tích tốt trong học tập năm 2014 - 2015.

7. Chương trình “ Gánh hàng xén cho trẻ vùng cao ” tháng 8/2015
- Địa điểm: Các trường mầm non, tiểu học và THCS ở 03 xã Măng Ri, Ngọc Lây, Tê Xăng - huyện Tumơrông, KonTum.
- Kinh phí thực hiện: 300.000.000đ 
- Đối tượng thụ hưởng: 922 học sinh của các Trường mầm non, Tiểu hoc và THCS của 03 xã Ngọc Lây, Măng Ri, Tê Xăng - huyện Tumơrông, KonTum.

*** Tổng kinh phí đã thực hiện: 625.170.000đ và quần áo, các nhu yếu phầm khác.
*** Đối tượng thụ hưởng: khoảng 4.500 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và hơn 1.000 hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

*** Ngoài ra, trong năm 2015 Chi hội Tôi yêu Kon Tum còn phối hợp với các đoàn thanh niên, các nhóm từ thiện tổ chức trên 10 chương trình khác tại địa bàn tỉnh Kon Tum

II. Phương hướng cuối năm 2015:
1. Chương trình “ Áo ấm mùa đông 2015” tháng 11/2014.
- Địa điểm: Xã Pờ Ê, huyện Kon Plong, KonTum.
- Kinh phí thực hiện: 60.000.000đ
- Đối tượng thụ hưởng: 400 hộ nghèo, 100 em học sinh hoàn cảnh khó khăn có thành tích học tập tốt, 20 đối tượng người khuyết tật và trẻ mồ côi trên địa bàn xã.

2. Chương trình “ Tết yêu thương 2015 ” tháng 1/2015 
- Địa điểm: Trung tâm văn hóa triển lãm tỉnh Kon Tum
- Dự kiến kinh phí thực hiện: 30.000.000đ
- Đối tượng thụ hưởng: khoảng 800 em ở Trung tâm BTXH tỉnh và 06 cơ sở nuôi, dạy trẻ mồ côi Vinh Sơn.
PERFORMANCE REPORT 2015
(From May to September 12/2014 10.1.2015)
I. The program was implemented:
1. The "Austria 2014 Winter warmer" months 12/2014
- Location: Dak Man, DakGlei district, Kon Tum province
- Budget implementation: 13.310.000d
- Beneficiaries: 400 children; 20 disabled children and orphans; 100 students with outstanding achievements in the year 2014 in the commune.
2. The "Year 2015 sharing love" month 1/2015
- Location: Dak Man - DakGlei district; Po Ko commune - Dak To district; Ngoc Reo - Dak Ha district; Plei Trum village - Dak Choah - P. Ngo May.
- Budget implementation: 80.000.000d
- Beneficiaries: 600 poor households and especially difficult communes in the province 04.
3. The "Festival of love 2015" month 2/2015
- Location: Cultural Centre and exhibition Kon Tum province.
- Budget implementation: 45.900.000d
- Beneficiaries: 800 orphans, children with disabilities and students with good academic performance of SPCs and 06 farms CWD pry Vincent.
4. The "Sharing love 04" on 01/6/2014
- Location: Mang Ri commune - TuMoRong district.
- Budget implementation: 16.950.000d
- Beneficiaries: 600 children; 20 disabled children and orphans; 100 students with outstanding achievements in the academic year 2014-2015 in the commune
5. The "Next steps traditional hero" 08/08/2015
- Location: Village Konrobang social - Glorious - tp. KonTum
- Budget implementation: 13.200.000d
- Beneficiaries: 500 children in the commune; 20 Policy households have difficulties; 100 students to perform well in school year 2014-2015.
6. The "Full-moon Festival 2015" month 9/2015
- Location: Dak Koi, Kon Ray district, Kon Tum
- Budget implementation: Cash 62.500.000d
- Beneficiaries: Autumn Gift Giving 650 products for 650 children in the commune and gifts to disabled children, orphans, children perform well in school five sets 2014-2015.
7. "Load of upland cropping Children" month 8/2015
- Location: The preschool, primary and secondary schools in 03 communes of Mang Ri, Ngoc Lay, Te Gasoline - TuMoRong district, Kon Tum.
- Budget implementation: 300.000.000d
- Beneficiaries: 922 pupils of the nursery school, primary and secondary schools of 03 Ngoc Lay, Mang Ri, Te Gasoline - TuMoRong district, Kon Tum.
*** Total expenditures made: 625.170.000d and clothing, and other necessities.
*** Beneficiaries: 4,500 children in difficult circumstances and more than 1,000 poor families in the province of Kon Tum.
*** Also, in 2015 I asked Kon Tum Association also collaborated with youth groups, charitable groups held on 10 other programs in the province of Kon Tum
II. Orientation end of 2015:
1. Program "warm winter Austria 2015" May 11/2014.
- Place: Pờ Hey, Kon Plong district, Kon Tum.
- Budget implementation: 60.000.000d
- Beneficiaries: 400 poor households, 100 children disadvantaged students have better academic achievement, 20 objects the disabled and orphans in the commune.
2. The "Festival of love 2015" month 1/2015
- Location: Cultural Center exhibition Kon Tum
- Estimated implementation cost: 30.000.000
- Beneficiaries: about 800 children in the province and 06 SPCs farms, orphans Vincent.

 

 

Tags: