Liên kết websites

Thống kê truy cập

Trang chủ » Từ Thiện » Cộng đồng

Chuẩn bị cho chương trình từ thiện Tết Thiếu nhi 1-6-2016

 Nội dung chương trình :
- Tổ chức cắt tóc, vệ sinh tay chân; tổ chức trò chơi; tặng học bổng cho học sinh có thành tích tốt trong học tập; trao quà cho trên 800 em thiếu nhi trong xã.
- Tổ chức văn nghệ giao lưu cùng các em.
- Chơi các trò chơi dân gian cùng các em
III./ Các mặt hàng cần quyên góp:
- Sách truyện thiếu nhi, vở trắng, đồ dung học tập, quần áo trẻ em.
- 800 xuất ăn x 13.000đ = 10.400.000 đ
- 800 xuất bánh, kẹo,sữa x 15.000đ = 12.000.000 đ
- 100 phần thưởng x 76.000đ = 7.600.000đ
- Tiền mặt.
Tổng kinh phí dự kiến : 30.000.000 đ
IV./ Địa chỉ tiếp nhận sự ủng hộ:
1. Hàng hóa :
- Xin gửi đến : Hội quán I love Kon Tum coffee – Số 29 Nguyễn Trãi – Tp. Kon Tum.
2. Tiền mặt : Xin chuyển vào các tài khoản sau : 
- Tài khoản ngân hàng BIDV Kon Tum. Số TK: 6251 0000 123 150. Chủ TK: Trần Văn Cao Sang (0905 459 457).
- Tài khoản ngân hàng Sacombank Kon Tum. Số TK: 0400 2082 2858. Chủ TK: Trần Văn Cao Sang (0905 459 457).
- Tài khoản ngân hàng Đông Á Kon Tum. Số TK: 0104 634 706. Chủ TK: Trần Văn Cao Sang (0905 459 457).
-Tài khoản ngân hàng Vietcombank Kon tum, Số TK : 0761002337571. Chủ TK: Vũ Thi Kim Duyên.( 0914073274).
- Tài khoản Agribank Kontum, Số TK; 5100205183480. Chủ TK: Vũ Thị Kim Duyên.- .( 0914073274)
V./ Liên hệ :
1. Trần Văn Cao Sang : 0905 459 457
2. Lê Quang Mỹ Tiên : 0905080747
3. Vũ Thị Kim Duyên : 0914 073 274
4. Quách Ngộ : 0972 223 555
5. Thành Công : 0989 823 668

6. Như Hằng: 01657 57 87 57

 

Content :
- Organize haircuts, hygiene limbs; organize games; scholarships for students with good academic achievement; gifts to over 800 children in the village.
- To organize cultural exchange with them.
- Play games with the children folk
III./ goods to donate:
- Book of stories for children, blank, white, school supplies, children's clothing.
- 800 meals x VND13,000 = 10.4 million e
- 800 manufacturing confectionery, dairy x 15,000 = 12,000,000 VND
- 100 rewards x 76.000d = 7.600.000d
- Cash.
Total budget estimate: 30 million e
IV./ address for receipt of support:
1. Goods:
- Please send to: Assembly Hall Kon Tum I love coffee - Number 29 Nguyen Trai - City. Kon Tum.
2. Cash: Please go to the following account:
- BIDV bank account Kontum. Account Number: 6251 0000 123 150. Holder: Tran Van Cao Sang (0905 459 457).
- Bank account Sacombank Kontum. Account Number: 0400 2082 2858. Holder: Tran Van Cao Sang (0905 459 457).
- Dong A Bank account Kon Tum. Account number: 0104 634 706. Holder: Tran Van Cao Sang (0905 459 457).
Vietcombank account Kon Tum, Account Number: 0761002337571. Holder: Vu Thi Kim Duyen. (0914073274).
- Agribank Kontum Account, Account Number; 5100205183480. Holder: Vu Thi Kim Duyen.-. (0914073274)
V. / Contact:
1. Tran Van Cao Sang: 0905 459 457
2. American Le Quang Tien: 0905080747
3. Vu Thi Kim Duyen: 0914 073 274
4. Meets Quach: 0972 223 555
5. Success: 0989 823 668

 

6. As the Ganges: 01 657 57 87 57

Tags: